زیست شناسی

 

 الف- کمبود نیاسین در بدن موجب بیماری........................ میشود .          

  ب-   بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه چشم ..................... نام دارد .

ج- پروتئین های .................... و تخم مرغ بصورت محلول ولی پروتئین های گوشت به صورت  ................. است .

د-علت گرفتگی ماهیچه کمبود ........................است .  

ه-گیاهان برای تبدیل گلوکز به پروتئین  به عنصر ...................نیاز دارند.

و-سلول های نگهبان روزنه معمولا  در رو پوست.................. فراوان ترند و بر خلاف سایر سلول های روپوست ...............دارند.

ز-تعداد  کروموزوم های سلول کبدی انسان....................عدد  می باشد.

- واحد های سازنده  هر کدام را مشخص کنید ؟

الف-سلولز                                               ب- آنزیم                                       ج- تری گلیسرید

 -آزمایش کنترل شده  به چه آ زمایشی گفته میشود ؟

 

-بریک قطره خون شخصی ماده ضد A وبر قطره خون دیگرش ماده ضدB ریخته شد .اگر فقط با ماده ضد Aرسوب ایجاد شود گروه خونی این شخص را با ذکر  علت مشخص کنید ؟

 

- اولین دانشمندی که با آزمایشات کنترل شده نظریه خلق الساعه را رد کردکه بود (              ) 

 واین دانشمند بر روی کدام جانور آزمایشات خود را انجام داد؟ (                )

- چربی های گیاهی را با چربی های جانوری مقایسه کنید ؟(2 مورد)

-از لوگل برای شناسایی چه ماده ای استفاده می کنند ؟  

-اگر آب لیمو را بر شیر و سفیده تخم مرغ بریزیم چه تغییری حاصل میشود  و از این تغییر چه نتیجه می گیرید ؟

الف-همو گلوبین جزء کدام دسته از مواد آلی است و چه نقشی دارد ؟

ب-جنس دیواره سلولهای گیاهی چیست  و در قارچ  کدام نوع پلی ساکارید  وجود دارد ؟

-ترتیب توالی نوکلئوتید های قسمتی از رشته های DNA به صورت زیر می باشد:                                                                                                      A C G G T T C

-رشته مکمل آن را بنویسید؟

الف- عمل بروز صفت چیست و در کجا  قرار دارد ؟

ب- با ذکر مثال  تاثیر محیط  و وراثت  در ایجاد صفات را شرح دهید ؟

-هر مورد از موارد  زیر به کدام حوزه علوم زیستی مربوط میشود ؟

الف – تهیه واکسن                                                           ب- میکروب شناسی

الف- دو کار مهم رگ برگ رابنویسید؟

ب-کدام سلول های برگ فتوسنتز انجام می دهد و چرا ؟

-طرز همانند سازی مولکول DNA را به اختصار توضیح دهید؟

-گاهی می شنویم که می گویند کسانی که به کار های بدنی (فیزیکی)  سخت اشتغال دارند باید غذاهای پروتئینی زیاد بخورند . به نظر شما  چرا چنین تصوری  درست نیست ؟

-کدام ماده معدنی در هر یک از موارد  زیر دخالت دارد؟

الف انعقاد خون                                                                   ب-انتقال پیام های عصبی 

ج- ساختمان هموگلوبین                                                          د- ساختمان تیروکسین

به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف – آیا بدن  می تواند از انرژی  ذخیره شده در مولکول های سلولز استفاده کند و چرا؟

ب- چرا وجود سلولز در غذا به مقدار مناسب لازم است ؟

 

-: درسوالات زيرگزينه غلط را با علامت (غ) و صحيح رابا علامت (ص ) مشخص كنيد.

-  در سلولي با 16 عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز2 سلول 8 كروموزومي  به وجود مي آ يد.(    )

– DNA ميتواند مانند ساير مولكول هاي زيستي همانند سازي كند . (     )                            

–در سلول جنسي ماده بيشتر حجم سلول سيتو پلاسم مي باشد . (    )  

-آزمایشی  طراحی کنید  که نشان دهد  " آیا موش به ویتامین C نیاز دارد یا نه؟

الف- روش علمی  را به اختصار تعریف کنید ؟

ب- روش علمی برای چه موضوع هایی کاربرد دارد

 

-جدول مقابل  قند موجود در برگ های ذرت را در ساعات مختلف روز نشان میدهد .

 

غلظت قند

زمان

45/0

4 بامداد

60/0

8صبح

75/1

12ظهر

00/2

4بعدازظهر

4/1

8 بعدازظهر

5/0

12 نیمه شب

45/0

4 بامداد

الف – برای جدول مقابل نمودار رسم کنید ؟ (غلظت قند روی محور عمودی باشد )

ب_ چرا غلظت قند در 24 ساعت متغیر بود؟

- نوكلئوتيد را تعريف كرده و اجزاي سازنده آن را بنويسيد ؟

- برای هر یک از موارد زیر یک دلیل علمی بنویسید؟

الف- بهتر است به جای خوردن یک نوع از حبوبات مخلوطی از چند نوع ار آنها را بخوریم .

ب- گیاهان آکواریوم از مرگ ماهی جلو گیری می کنند؟

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:47  توسط شهین برادران رضایی  | 

 

 الف- کمبود نیاسین در بدن موجب بیماری........................ میشود .          

  ب-   بیماری خشکی و ضخیم شدن قرنیه چشم ..................... نام دارد .

ج- پروتئین های .................... و تخم مرغ بصورت محلول ولی پروتئین های گوشت به صورت  ................. است .

د-علت گرفتگی ماهیچه کمبود ........................است .  

ه-گیاهان برای تبدیل گلوکز به پروتئین  به عنصر ...................نیاز دارند.

و-سلول های نگهبان روزنه معمولا  در رو پوست.................. فراوان ترند و بر خلاف سایر سلول های روپوست ...............دارند.

ز-تعداد  کروموزوم های سلول کبدی انسان....................عدد  می باشد.

- واحد های سازنده  هر کدام را مشخص کنید ؟

الف-سلولز                                               ب- آنزیم                                       ج- تری گلیسرید

 -آزمایش کنترل شده  به چه آ زمایشی گفته میشود ؟

 

-بریک قطره خون شخصی ماده ضد A وبر قطره خون دیگرش ماده ضدB ریخته شد .اگر فقط با ماده ضد Aرسوب ایجاد شود گروه خونی این شخص را با ذکر  علت مشخص کنید ؟

 

- اولین دانشمندی که با آزمایشات کنترل شده نظریه خلق الساعه را رد کردکه بود (              ) 

 واین دانشمند بر روی کدام جانور آزمایشات خود را انجام داد؟ (                )

- چربی های گیاهی را با چربی های جانوری مقایسه کنید ؟(2 مورد)

-از لوگل برای شناسایی چه ماده ای استفاده می کنند ؟  

-اگر آب لیمو را بر شیر و سفیده تخم مرغ بریزیم چه تغییری حاصل میشود  و از این تغییر چه نتیجه می گیرید ؟

الف-همو گلوبین جزء کدام دسته از مواد آلی است و چه نقشی دارد ؟

ب-جنس دیواره سلولهای گیاهی چیست  و در قارچ  کدام نوع پلی ساکارید  وجود دارد ؟

-ترتیب توالی نوکلئوتید های قسمتی از رشته های DNA به صورت زیر می باشد:                                                                                                      A C G G T T C

-رشته مکمل آن را بنویسید؟

الف- عمل بروز صفت چیست و در کجا  قرار دارد ؟

ب- با ذکر مثال  تاثیر محیط  و وراثت  در ایجاد صفات را شرح دهید ؟

-هر مورد از موارد  زیر به کدام حوزه علوم زیستی مربوط میشود ؟

الف – تهیه واکسن                                                           ب- میکروب شناسی

الف- دو کار مهم رگ برگ رابنویسید؟

ب-کدام سلول های برگ فتوسنتز انجام می دهد و چرا ؟

-طرز همانند سازی مولکول DNA را به اختصار توضیح دهید؟

-گاهی می شنویم که می گویند کسانی که به کار های بدنی (فیزیکی)  سخت اشتغال دارند باید غذاهای پروتئینی زیاد بخورند . به نظر شما  چرا چنین تصوری  درست نیست ؟

-کدام ماده معدنی در هر یک از موارد  زیر دخالت دارد؟

الف انعقاد خون                                                                   ب-انتقال پیام های عصبی 

ج- ساختمان هموگلوبین                                                          د- ساختمان تیروکسین

به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف – آیا بدن  می تواند از انرژی  ذخیره شده در مولکول های سلولز استفاده کند و چرا؟

ب- چرا وجود سلولز در غذا به مقدار مناسب لازم است ؟

 

-: درسوالات زيرگزينه غلط را با علامت (غ) و صحيح رابا علامت (ص ) مشخص كنيد.

-  در سلولي با 16 عدد كرو موزوم در اثر تقسيم ميوز2 سلول 8 كروموزومي  به وجود مي آ يد.(    )

– DNA ميتواند مانند ساير مولكول هاي زيستي همانند سازي كند . (     )                            

–در سلول جنسي ماده بيشتر حجم سلول سيتو پلاسم مي باشد . (    )  

-آزمایشی  طراحی کنید  که نشان دهد  " آیا موش به ویتامین C نیاز دارد یا نه؟

الف- روش علمی  را به اختصار تعریف کنید ؟

ب- روش علمی برای چه موضوع هایی کاربرد دارد

 

-جدول مقابل  قند موجود در برگ های ذرت را در ساعات مختلف روز نشان میدهد .

 

غلظت قند

زمان

45/0

4 بامداد

60/0

8صبح

75/1

12ظهر

00/2

4بعدازظهر

4/1

8 بعدازظهر

5/0

12 نیمه شب

45/0

4 بامداد

الف – برای جدول مقابل نمودار رسم کنید ؟ (غلظت قند روی محور عمودی باشد )

ب_ چرا غلظت قند در 24 ساعت متغیر بود؟

- نوكلئوتيد را تعريف كرده و اجزاي سازنده آن را بنويسيد ؟

- برای هر یک از موارد زیر یک دلیل علمی بنویسید؟

الف- بهتر است به جای خوردن یک نوع از حبوبات مخلوطی از چند نوع ار آنها را بخوریم .

ب- گیاهان آکواریوم از مرگ ماهی جلو گیری می کنند؟

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:47  توسط شهین برادران رضایی  | 

سوالات فصل 7

--   در فرآیند فتوسنتز کدام مواد غیر آلی به مواد آلی تبدیل می شوند؟

- پوسیدگی چیست  و کدام عامل بیشترین نقش را در ان دارد؟

-   موضوع علم بوم شناسی (اکولوژی) چیست؟

- چرا اغلب زنجیره های غذایی در کره زمین  بصورت شبکه  غذایی می باشد ؟

-   چند نمونه از مواد غیر زنده که بر موجودات زنده یک اکوسیستم آبی تأثیر دارند نام ببرید؟

- هرم تعداد چیست ؟

- چرا خورشید بعنوان  اولین حلقه زنجیره ی غذایی محسوب نمی شود ؟

- علل کاهش انرژی  در یک زنجیره غذایی   2 مورد بنویسید ؟

-   منظور از اکوسیستم چیست؟

-   منظور از زنجیره غذایی چیست؟

- برای هر یک یک دلیل علمی  بیان کنید ؟

الف – پوسیدگی با بوی بد همراه است .

ب- مصریان باستان  برای نگهداری اجساد ساطین از روش مومیایی شدن استفاده می کردند .

ج- در کالیفرنیا اسکلت ببر ها در گودال های پر از قیر پیدا شده است .

د- جسد ماموت ها در یخچال های قطبی سالم مانده است

ه- در تهیه کود های گیاهی از اهک استفاده میشود.

و- همه انرژی موجود در موش ( مصرف کننده اول)  به مار ( مصرف کننده دوم ) نمی رسد .

- چرا گوشت گاو  گرانترین گوشت ها می باشد /

--چرا جانداران در طول زندگی خود از یک زیستگاه به زیستگاه دیگر تغییر مکان می دهند ؟

- با توجه به عوامل موثر بر تعداد جمعیت چگونه می توانیم جمعیت ادمی را ثابت نگه داریم ؟

- چرا باکتری های شوره زدا باعث کاهش حاصل خیزی خاک میشود ؟

- جانوران مرده خوار چگونه در پوسیدگی نقش دارند؟

- دو ماده شیمیایی معرفی کنید که مانع از پوسیدگی میشوند ؟

- دو روش نگهداری غذا را نام ببرید که باعث غیر فعال شدن میکروب  ها شود ؟

- بیشترین گاز تشکیل دهنده اتمسفر چه نام دارد و چند در صد است ؟-

- جواب کوتاه دهید ؟

- انرژی به چه صورت وارد اکوسیستم  وبه بدن شمامیشود ؟

- چرا در فصل بهار زمین را شخم می زنند ؟

مواد تجزیه نا پذیر را تعریف کرده و برای ان مثال بزنید ؟

- میوز را تعریف کرده و در کدام اندام ها صورت می گیرد ؟

- چه نوع تغییرات محیطی در جانداران سبب میشود تا صفات جدید پدید اید ؟

- وجود تر کیبات فسفر و نیتروژندار در ابها  چگونه باعث مرگ ابزیان میشود ؟

-بحران های ناشی از افزایش جمعیت  را نام ببرید ؟

- دو عامل محدود کننده توانایی اکوسیستم ها برای رفع نیاز جانداران چیست ؟

- منابع طبیعی را تعریف کرده و برای ان مثالی بزنید ؟

-   منظور از شبکه ی غذایی چیست؟

- ارتباط موجودات زنده در زنجیره های غذایی به چه علتی است ؟

-   چرا همه انرژی نورانی خورشید که توسط گیاه به دام افتاده وارد بدن مصرف کننده نمی شود؟

- کدام دسته از موجودات زنده می توانند انرژی خورشید  را به انرژی شیمیایی تبدیل کنند؟

-   دریک زنجیره غذایی چرا مصرف کنندگان همه انرژی موجود در مواد را که به دست می آورند در بافتهای خود ذخیره نمی کنند؟

- اکولوژی ( بوم شناسی ) را تعریف کنید ؟

-   منظور از هرم انرژی چیست؟

-   سالانه چه مقدار از انرژی نور خورشید برای ماده سازی در گیاهان سبز بکار می رود؟

- یک اکوسیستم را مثال زده و عوامل تشکیل دهند ه ان را مشخص کنید ؟

-   به چه دلیل هرم انرژی، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

-   منظور از هرم تعداد چیست؟

--   پوسیدگی یعنی چه؟

-  چه عواملی در پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟

-   لاشخورها و کرمها و حشرات چگونه باعث از هم گسیختگی بافتهای بدن می شوند؟

  -  نقش اصلی در پوسیدگی به عهده چه موجوداتی می باشد؟

-  میکروبها چگونه از مواد موجود در جانداران مرده تغذیه می کنند؟

- نقش باکتری های تثبیت کننده نتیروژن  را بنویسید ؟

-   علت بوی بد اجساد جانداران در حال تجزیه چیست؟

-  جهت فساد کامل بقایای موجودات (پوسیدگی)چه شرایطی لازم است؟

- اگر جسدی خشک باقی بماند چه تغییراتی در پوست رخ می دهد واین روش اصطلاحا چه نامیده می شود؟

-   اصطلاح مومیایی شدن یعنی چه؟

-  چرا مومیایی ها نپوسیده اند (کدامیک با شرایط پوسیدگی موجود نبوده اند؟

-   جسد ماموت های موجود در سیبری کدامیک از شرایط پوسیدگی را نداشته تا توانسته اند سالم باقی بمانند؟

-  چرا زیست شناسان نمونه های خود را در الکل نگهداری می کنند؟

-  تنفس بی هوازی یعنی چه؟

-  هنگام تنفس بی هوازی میکروبها چه ماده ای تولید می شود؟

-  اهمیت(نقش)اسید تولید شده در تنفس بی هوازی میکروبها چیست؟

-  تورب(زغال سنگ ناقص)چگونه حاصل می شود؟

-  منظور از کود برگ چیست؟

-  برای تولید کودگیاهی چه شرایطی باید موجود باشد؟

-   دو روش استفاده از پوسیدگی را نام ببرید؟

-  چه موادی را می شناسید که تجزیه ناپذیرند؟

-   یک نوع باکتری که موجب سمی شدن غذا می شود نام ببرید؟

-  غذاها به چند روش عمده نگهداری می شود نام ببرید؟

-  درکدام صنایع از حرارت دادن برای از بین بردن میکروبها استفاده می کنند؟

-   درکدامیک از روشها ی نگهداری غذاها میکروبها کشته نمی شوند اما جلوی رشد وفعالیت آنها گرفته می شود؟

-   در کدامیک از روشها ی نگهداری غذاها میکروبها کشته می شوند نام ببرید؟

-   چرا باید غذاهای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟

-   چند نمونه از روشهای شیمیایی نگهداری غذاها که موجب مرگ میکروبها می شوند را نام ببرید؟

- عوارض ناشی از افزایش CO2 هوا را بنویسید ؟

-  چگونه نمک سود کردن باعث از بین رفتن میکروبها می شود؟

-  به چه دلیل از روش پرتو دهی با احتیاط باید استفاده کرد؟(چرا روش پرتو دهی روش مناسبی به نظر نمی رسد)؟

-   روشهای سترون کردن شیر(استریلیزه کردن شیر)را نام ببرید؟

- چرا در روش پرتو دهی باید با احتیاط استفاده کرد؟

-   چگونه شیر را در دمای بالا استریلیزه می کنند؟

-  مزایا(محاسن)ومعایب استریلیزه کردن شیر در دمای بالا چیست؟

-دو تفاوت  شیر پاستوریزه و استریلیزه را بنویسید ؟

- نقش خشک کردن را در نگهداری  موادغذایی رابنویسید ؟

-  منظور از پاستوریزه کردن شیر چیست؟

-   مزایا(محاسن)ومعایب پاستوریزه کردن شیرچیست؟

- دو مورد از شرایط لازم برای تهیه کود گیاهی با ذکر دلیل بنویسید ؟

-   باکتری مولد سل بیشتر در شیر چه حیواناتی وجود دارد؟

-  منظور از چرخه مواد چیست؟

- توالی را تعریف کرده و برای ان مثال بزنید ؟

-  درصد دی اکسید کربن موجود در هوا چقدر است؟

- زیستگاه جاندار با محیط  زیست چه تفاوتی دارد؟-

- چرا جسدی که  در تورب  مدفون می شود از پوسیدگی مصون می ماند ؟

-  منظور از چرخه کربن چیست؟

- با یک مثال توضیح دهید  که گیاهان یک اکوسیستم چگونه موجب تغییر در جانوران ان میشود ؟

-  طرحی از چرخه کربن را رسم کنید؟

- عوامل افزاینده جمعیت را نام ببرید ؟

- دو مورد از کاربرد های نمونه برداری را نام ببرید ؟

- سوسماری که نمی خواهد به غذای پرندگان تبدیل شود دارای چه سازشی است ؟

- پروتئین بدن جانداران پس از مرگ ، طی چه مراحلی به نیترات تبدیل می شود؟

- نمونه برداری  را تعریف کرده  و کاربرد ان را در پزشکی بنویسید ؟

-  منظوراز باکتریهای شوره گذار چه نوع باکتریهایی می باشد؟

-  منظور از چرخه نیتروژن چیست؟

-  منظور از باکتریهای شوره زدا چیست؟

-  منظور از باکتریهای تثبیت کننده  نیتروژن چیست؟

-  پروتئین های موجود در ریشه ی گیاهان خانواده نخود ، توسط چه نوع باکتریهایی به نیترات تبدیل می شوند؟

-  گیاهان تیره نخود را نام ببرید؟

- اگر تراکم درختان بلوط  در جنگلی 40 بلوط در هر کیلومتر مربع باشد مساحت این جنگل3000 کیلومتر مربع با شد مطلوب است درختان بلوط موجود در این جنگل ؟

-  چرا کشت گیاهان تیره نخود نظیر لوبیا سبب حاصلخیزی  خاک می شوند؟

-   چرا شخم زدن سبب حاصلخیزی خاک می شود؟

-   چرخه نیتروژن را رسم ونامگذاری کنید؟

-   باکتریهای شرکت کننده در چرخه نیتروژن را نام ببرید؟

- بایک مثال توضیح دهید  که چگونه انسان می توانند با دخالت خود در توانایی یک محیط در خنثی کردن الودگی ها نقش داشته باشد ؟

-   مهمترین گازهای هوا چه گازهایی  وبا چه درصدهایی می باشند؟

-   کدام دسته از باکتریهای چرخه نیتروژن برای تنفس نیاز به اکسیژن دارند ؟نام ببرید؟

-   چه عواملی به عنوان افزاینده CO2 هوا (دی اکسید کربن) به شمار می روند؟

- چهار مورد از علل فرسایش خاک در ایران را بنویسید؟

-   افزایش CO2 هوا چه عواقبی در پی دارد؟


 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:27  توسط شهین برادران رضایی  | 

مطالب قدیمی‌تر