زیست شناسی

سوالات فصل اول

- چگونه میتوان با انجام آزمایشی تاثیر موسیقی را در شیر دهی گاو اثبات کرد ؟ 75/0

- هر یک از موارد زیر در کدام گروه از پژوهش های علوم زیستی قرار می گیرد ؟ 5/0

الف – بوجود آ وردن گیاهی مقاوم به خشکی                     ب- پی بردن به نقش هسته در سلول     

  فرضیه با نظریه چه تفاوتی دارد ؟

-                                                                                         فرضیه ردی را با یک مثال تو ضیح دهید ؟

- مرحله چهارم روش علمی را نام ببرید ؟

-با ذکر یک مثال چگونگی استفاده از علو زیستی کاربردی در زندگی توضیح دهید؟

نظریه خلق الساعه  را شرح دهید ؟

چرا محققان کار خودرا از صفر  شروع نمی کنند ؟

دو درسی مهمی که دانشمندان بعد از ون هلمونت از او گرفتند چه بود ؟ 

آزمایش کنترل شده  به چه آ زمایشی گفته میشود ؟

در روش علمی بعد از مر حله ثبت یافته ها کدام مرحله قرار می گیرد ؟

چگونگی استفاده از قوانین وراثت برای بدست آوردن پرتقال بدون دانه جزء کدامیک از پژوهش های علوم زیستی است نام ببرید ؟

آیا می توان پاسخ همه پرسش هارا با استفاده از روش علمی بدست آ ورد و چرا ؟ 

یک مورد از خطایی بینایی را ذکر کنید ؟

علوم زیستی را تعریف کنید ؟ 

شما چگونه پیدایش خودبخودی  موجودات زنده را رد می کنید ؟

آزمایش های کنترلی ردی  کدامند ؟

نتیجه آ زمایشات  ون هلمونت را در یک سطر بنویسید

پاسخ کدام پرسش های آدمی را می توان به کمک روش علمی داد ؟

چرا شک کردن در نظریه های علمی لازم است ؟

کدام دانشمند با آزمایشات خود نظریه خلقالساعه را بطور کامل رد کرد ؟

روش علمی را تعریف کنید ؟ 

با وجود خطای حواس چگونه دنیای پیرامون را به نسبت درست درک می کنیم ؟

چه عواملی باعث انبوه اطلاعات علمی در چند دهد گذشته  شده است ؟

علو زیستی پایه ای را با ذکر مثال بیان کنید ؟

دو مرحله پس از آزمایش فرضیه را بنویسید

اولین دانشمندی که با آزمایشات کنترل شده نظریه خلق الساعه را رد کردکه بود (              )

 واین دانشمند بر روی کدام جانور آزمایشات خود را انجام داد؟ (                )

زهرا تعدادی گل تزئینی در منزل داشت متوجه شد برخی از گلدانهایی  که در کنار پنجره و مجاورت رادیاتور شوفاژ  هستند گلهای درشت تری  دارند وقتی این مسئله  را با دوستان دانشجوی خود در میان گذاشت یکی گفت ممکن است در اثر نور خورشید باشد و دیگری گفت  شاید  در اثر گرمای ملایم شوفاژ باشد . در این مطلب کدام مرحله روش علمی مطرح است ؟ نام برده و مرحله بعد از ان را بنویسید ؟

تعریف مسئله – جمع اوری اطلاعات 

علوم زیستی را تعریف کرده و کدام علوم بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارد؟

ویژکی مهم فرضیه کذام است؟

-تفاوت آزمایش کواه وآزمون ذرکذام است

در ساختار کروموزوم چه موادی شرکت دارند بنویسید

دو مورد از نقش های بافت پوششی را بنویسید ؟

اگر یکی از سلول های بافت پوششی بدن انسان تقسیم میتوز انجام دهد  هر یک از سلول های دختری چند کروموزوم خواهند داشت ؟

سه مورد از تغییراتی که در مرحله  تلو فاز تقسیم میتوز در سلول روی می دهد را بنویسید ؟

تومور را تعریف کرده  و دو مورد از عوامل سرطان زا را نام ببرید ؟  

کدام از شاخه های علوم زیستی  به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت میگیرد ؟

1) بافت شناسی                         2) پزشکی                          3) دارو سازی                        4)کشاورزی

در روش علمی پس از ثبت یافته ها کدام مرحله قرار می گیرد ؟

1) طرح نظریه                      2) فرضیه سازی                    3) آزمایش فرضیه                      4) انتشار گزارش

اشتباه کار ون هلونت چه بود ؟

1) انجام آزمایش بدون جمع آوری اطلاعات                           2) عدم انجام مشاهده

3) کنترل نکردن آزمایشات خود                                         4) استفاده نکردن از کار های دانشمندان دیگر

کدامیک جزوعلوم زیستی پایه ای است ؟

1) اصلاح گیاهان زارعی                                                2) مطالعه ی چگونگی تولید مثل گیاهان

3) ژن درمانی                                                              4) مطالعه روی چگونگی افزایش وزن دانه های گندم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 20:41  توسط شهین برادران رضایی  |